<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
regnskapstjenester-tandem.jpg

Rådgivning fra Tandem 

Les mer om systembistand→

Tandem - din nærmeste rådgiver

Nærmere 70% av norsk næringsliv benytter ekstern regnskapsfører som sin nærmeste samarbeidspartner og rådgiver. Dette er samarbeid preget av lange relasjoner og korte kommunikasjonslinjer. Tandem kan bistå din virksomhet med alt fra rådgivning innen valg av økonomisystem og andre tilknyttede systemer som er viktige for driften, se på spørsmål og utfordringer rundt HR og personal samt være bedriftens økonomiske rådgiver innen en rekke områder. For eksempel kan vi sammen se på hvordan øke inntekter, redusere kostnader samt se på tiltak for økt effektivitet. Ved å benytte våre rådgivingstjenester får du en diskusjons- og sparringspartner som kan hjelpe deg med å ta de rette avgjørelsene – både med tanke på dagens og morgensdagens drift. Vår visjon er å være lønnsomme sammen med våre kunder, og vår ambisjon er å sitte i front hos våre kunder og alltid søke etter positive verdibidrag. 

 

Typiske bransjenøytrale rådgivningsområder der vi kan bistå din bedrift:

 

BEDRIFTSRÅDGIVNING

Utarbeidelse av protokoller og meldinger til Brønnøysund

Omstrukturering / Fusjon / Fisjon

Selskapsetablering/avvikling

Utarbeidelse av forretningsavtaler

Veiledning skatt og avgift

Verdivurderinger /salg eller kjøp

Eierendring og bistand ved oppkjøp og salg

 

REGNSKAP OG RAPPORTERING

Kontoplan & dimensjoner tilpasset bransje/verdidrivere

Budsjettering/likviditetsstyring/ Hva-Hvis-Når

Analyse- og rapporteringssystemer

Lønnsomhet og Konkurrentanalyse

Økonomimodell tilpasset virksomheten

Konsernregnskap

 

HR OG PERSONAL

Utenlandsk arbeidskraft

Varslingsrutiner (>5 ansatte) og personallister

Ansettelsesavtaler

Personalhåndbok

                                                                                                                              Livsløpet består av 3 faser:

1. Etablering og oppstart

2. Drift inkl. investering og vekst

3. Salg, generasjonsskifte eller avvikling

lonn

De fleste foretakene etableres med sikte på lønnsomhet, vekst og utvikling. Budsjettering og likviditetsstyring står derfor sentralt i bedriftens ulike faser. Budsjetter utarbeidet i etableringsfasen er ofte preget av optimistiske anslag. Hva/hvis/dersom-analyse bør inngå som del av budsjettprosessen for å belyse sårbarhet og konsekvenser hvis ønsket utvikling ikke inntreffer.


Likviditetsbudsjettet skal gi svar på når kapitalbehovet inntreffer. Kontantstrøm fra foretakets drift er ofte den viktigste indikator på bedriftens økonomiske helsetilstand

arsoppgjor

Lønnsom drift er på lang sikt en forutsetning for å generere tilstrekkelig kontantstrøm. Regnskapet gir måling av bedriftens inntekter, kostnader og resultater. Balanseoppstillingen viser hvilke investeringer som er foretatt for å skape resultatet. Oppnådde resultater over tid på investert kapital gir derfor uttrykk for bedriftens lønnsomhet. Lønnsomhetsanalyser har et overordnet formål; å finne bedriftens forbedringsmuligheter. Som ledd i analysen hentes ofte inn nøkkeltall fra konkurrenter; for mange representerer dette nyttige sammenligningstall som forankrer egen lønnsomhet.

data

Bedriftens lønnsomhet kan raskest stimuleres ved god kostnadsstyring; "need to have" fremfor "nice to have". Som del av kostnadsbildet finner vi også skatter og avgifter. Skatter og avgifter er materialisering av det samfunnsansvar enhver virksomhet er underlagt. Like fullt finnes det lovlige og legitime muligheter til å utsette eller redusere bedriftens offentlige skatter og avgifter. Tandem er opptatt av både å ivareta samfunnsansvaret samt bidra til økonomisk bærekraft for den enkelte virksomhet.

struktur

Ved etablering av ny virksomhet er det mange viktige valg som skal tas. Dette innbefatter bl.a. valg av hensiktsmessig selskapsform samt hvordan virksomheter bør organiseres. Valg av selskapsform og selskapsstruktur er ofte basert på flere forhold. Risikobegrensning, kapitaltilgang, medeierskap og beskatning er de mest fremtredende. Tandem har kompetanse og erfaringer med hvilke faktorer som bør legges til grunn i valg av hensiktsmessig selskapsform og struktur.

tandem-placeholder.jpg

Ønsker du å vite mer om hvordan Tandem kan hjelpe deg?

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Kontakt oss