<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Om Tandem

Selskapets historie

Tandem ble etablert i 1988. Selskapet har fra etableringen ekspandert forsiktig gjennom ubrutt organisk vekst med nyansettelser etter hvert som nye kunder har kommet til. Regnskapsbransjen for øvrig har også opplevd en betydelig vekst grunnet økte krav til offentlig rapportering, men mest av alt ut fra et stadig økende antall bedrifter innen ulike bransjer med ulike behov. I 2013 solgte grunder og 100% eier av Tandem 51% av aksjene til OBOS. Med virkning fra februar-2016 ervervet OBOS de resterende 49% av aksjene. Tandem ble dermed et 100 % eid selskap innenfor OBOS konsernet. Med OBOS som eier har Tandem økte vekstambisjoner og står foran en spennende tid i en bransje som skal omstille seg. 

 

OBOS er et konsern med 2.500 ansatte og driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig. I tillegg har OBOS virksomhet innenfor eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, rådgivning, bankvirksomhet, forsikring, utleie av eiendom og fornybar energi. Virksomheten foregår i Norge, Sverige og Danmark, men med størst aktivitet i Oslo-regionen. Hovedkontoret er i Oslo.

 

Vår forretningsidé

Tandem er et kompetansehus og en tjenesteleverandør innenfor regnskap, lønn og økonomisk rådgivning. Gjennom konkurransekraftig teknologi, effektiv samhandling og lønnsomme råd skal Tandems kunder oppnå bedre lønnsomhet.  

 

Vår misjon

Tandem skal tilrettelegge for sunn utvikling og økt merverdi for sine kunder. Det offentlige er avhengig av et næringsliv som rapporterer og innbetaler rettmessige og rettidig skatter og avgifter som nødvendig finansiering av samfunnets velferdsgoder.Tandem skal, som autorisert regnskapsforetak, påse at slik rapportering og innbetalinger for våre kunder skjer i tråd med gjeldende regler. Vi skal gjennom vårt virke inspirere til at kunder opptrer etisk, er miljøbevisste og skaper trygge arbeidsplasser for sine medarbeidere. Tandem skal bidra til utvikling av et bærekraftig samfunn.

 

Vår visjon

Lønnsomme sammen! Begrepet Tandem defineres som to eller flere enheter som i rekke trekker i samme retning. Tandem skal innenfor denne definisjonen sitte i front hos sine kunder og alltid søke etter positive verdibidrag. 

 

Våre verdier

Verdiene våre er limet i Tandem og OBOS. Siden vi er en organisasjon i konitnuerlig læring, oppsummerer vi våre verdier i ordet

S 

K

O

L

E

Skikkelig

Våre medlemmer, kunder og ansatte skal ha tillit til og kunne stole på at Tandem og OBOS holder det vi lover. Vi må ha evne, vilje, kompetanse og økonomi til å holde dette løftet. Tandem og OBOS skal følge lover og forskrifter og skal ikke drive virksomhet som på tilbørlig vis forurenser eller skader det ytre miljø.

Kvalitetsbevisst

God kvalitet på de produktene og tjenestene vi selger gir økte inntekter, reduserte kostnader og større markedsandeler. Dersom feil og mangler oppstår, skal de rettes raskt og effektivt.

Offensiv

Konkurransen er sterk innenfor alle områdene hvor OBOS arbeider. Vi skal være markedsorienterte, og vi skal bidra i det kontinuerlige arbeidet med å tilpasse virksomheten vår til medlemmenes og kundenes behov og etterspørsel. Vi skal stadig finne bedre måter å løse oppgavene på, samt utvikle nye produkter som blir etterspurt av kundene.

Lønnsom

Vi er konkurranseutsatt innen alle våre forretningsområder. Derfor må alle ansatte ha den nødvendige økonomiske forståelsen for at det er viktig å drive med overskudd både for konsernet som helhet og for de enkelte avdelinger og datterselskaper.

Engasjert

Tandem og OBOS-ansatte skal vise interesse og engasjement for det som skjer i bedriften, også utover eget arbeidsområde. Selskapet setter pris på inspirerte medarbeidere som har gode ideer om hvordan bedriften kan utvikle seg videre. Vår suksess avhenger av at alle ansatte synes det er morsomt å gjøre alt de kan for at Tandem og OBOS skal gjøre det best mulig, og at de er stolte av den bedriften de jobber i.

tandem-placeholder.jpg

Ønsker du å vite mer om hvordan Tandem kan hjelpe deg?

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Kontakt oss