<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Å ta sammfunnsansvar- hva innebærer det for oss?

I vår kjernevirksomhet bidrar vi til at velferdsmodellen i Norge fungerer i praksis.

Innberetning av skatter og avgifter, samt sikre verdiskapning og trygge arbeidsplasser hos våre kunder. Det er et ansvar og mandat vi har, og forvalter godt.

Å ta samfunnsansvar er noe mer. Det er å bidra frivillig. Her legger vi ned en større innsats og tar et bevisst valg for retningen videre.

Å bidra mer innenfor klima og miljø var et naturlig valg for oss i Tandem. Først og fremst fordi dette er den største utfordringen vi, som del av et verdenssamfunn, står overfor.

Selv har vi ikke har et veldig stort klimaavtrykk i Tandem, men dette er et område vi anser vi faktisk kan bidra på – både innenfor og utenfor våre vegger.

 

shutterstock_229142782

Klima,- og miljøpolicy i Tandem

Tandem erkjenner vi at vi både som bedrift og som individer påvirker miljøet.

Selskapets misjon sier: "Vi skal gjennom vårt virke inspirere til at kunder opptrer etisk, er miljøbevisste og skaper trygge arbeidsplasser for sine medarbeidere. Tandem skal bidra til utvikling av et bærekraftig samfunn."

For Tandem er miljøarbeid en naturlig del i å ta et aktivt samfunnsansvar. Selskapet arbeider langsiktig med å forebygge negativ miljøpåvirkning og beskytte miljøet. Ambisjonen er å påvirke omverdenen til bedre miljøprestasjoner gjennom å stille krav til forretningspartnere og leverandører samt å tilby rådgivning og løsninger til kunder som reduserer klima avtrykket. Miljøarbeidet er en integrert del av den daglige virksomheten.

Tandem skal nå sine klimamål og fatte beslutninger ut fra følgende prinsipper:

  1. TA AKTIV LEDELSE FOR EN SIRKULÆR ØKONOMI

Vi vil styrke kompetanse, eierskap og kultur på sirkulærøkonomi i vår virksomhet. Vi vil inkludere sirkulære prinsipper i virksomhetens bærekraft- og klimastrategier, sette mål som støtter dette og rapportere på vårt arbeid og våre resultater.

  1. BEGRENSE FORBRUK OG DELE RESSURSER

Vi vil søke løsninger for utførelsen av våre arbeidsoppgaver som reduserer ressursbruk til et minimum. Vi ser etter muligheter for sambruksløsninger og å dekke våre behov gjennom tjenester og deling fremfor å eie selv.

  1. BEHANDLE EGNE EIENDELER FOR MAKSIMAL LIVSLENGDE, RESSURSUTNYTTELSE OG GJENBRUK

Vi vil vedlikeholde, reparere og kreativt renovere og gjenbruke våre eiendeler (interiør, maskiner, utstyr, o.l) for å maksimere deres levetid og utnyttelsen av ressursene i disse eiendelene.

  1. GJØRE MER SIRKULÆRE INNKJØP

I innkjøpsprosesser vil vi etterspørre livssyklusinformasjon, avfallsmengder og forurensning samt fremtidige mål for dette. Vi vil prioritere å kjøpe varer og tjenester basert på produktvarighet, kvalitet, andelen gjenbruksmaterialer, samt muligheter for nye anvendelser etter bruk.

  1. ARBEIDE FOR RAMMEBETINGELSER SOM GIR ØKT SIRKULARITET

Vi vil støtte dialog og initiativer med myndighetene, våre kunder og andre interessenter slik at vi stadig finner bedre insentiver, rammebetingelser og ordninger som styrker den sirkulære økonomien.

Dato: 28.05.2021                                                     

Vedtatt første gang: 28.05.2021

Sign: Nils Bernhard Nilssen,

Daglig leder                                

Sist revidert: 28.05.2021