<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Viktige nyheter på lønnsområdet som du må være klar over!

Skrevet av Jostein Løvsletten | 04.jan.2019 12:15:56

På en rekke områder har næringslivet blitt begunstiget med regelendringer og forenklinger.

 

Vi opplever at innenfor lønnsområdet kommer regelendringene uten merkbare forenklinger; heller som en økt arbeidsbelastning for å oppnå korrekt lønnsinnberetning.

 

Vi ønsker å presisere viktige regler samt formidle sentrale endringer med virkning fra 2018/2019.

 

Dette er knyttet til:

  1. Reisetid/arbeidstid
  2. Økt fokus på skille mellom mertid/overtid
  3. Diett på tjenestereiser
  4. Andre naturalytelser
  5. Sykmelding og permisjoner

 

Reisetid/arbeidstid, mertid, overtid

Ansatte med fast arbeidssted har gjerne arbeidsreiser i tilknytning til møter, kurs o.l. I en nylig avsagt høyesterettsdom gis en ansatt medhold i at tid benyttet på arbeidsreise skal inngå i arbeidet tid. Dette reiser en del spørsmål rundt beregning av overtidstillegg, om arbeidsgiver evt. kan kreve at den ansatte da arbeider på fly/tog etc. samt bestemmelser i Arbeidsmiljøloven (AML) rundt maks arbeidede timer og hviletid. Vi forventer avklaringer av hva denne dommen innebærer.

 

Kravene til detaljgrad i A-meldingen økes

AML skal ivareta ansattes interesser. Arbeidsgivere har ikke anledning til å inngå avtaler som bryter med dette ansatt-vernet, mens det selvsagt er fullt mulig å avtale vilkår som er bedre for de ansatte enn lovens bestemmelser.

 

Loven opererer med alminnelig arbeidstid på 9 timer pr dag og 40 timer pr uke. Mange bedrifter har etablert avtaler med hhv. 7,5 timer og 37,5 timer som arbeidstid. Differansen mellom 7,5 til 9 timer pr dag eller fra 37,5 til 40 timer pr uke anser loven som mertid, ikke overtid. Til tross for at mange utbetaler overtidsgodtgjørelse fra 7,5 timer pr dag og utover 37,5 timer pr uke ihht. etablerte avtaler, er det viktig å skille mellom denne mertiden og overtid. Mertid skal inngå i sykepengeberegningen, mens overtid skal ikke. Det må derfor skilles mellom disse i rapportering på A-meldingen, selv om de utbetales på samme måte til de ansatte.

 

Det foreligger strenge regler for lovlig overtidsomfang i AML §10-6 og brudd på disse kan medføre sanksjoner (pålegg, bøter). Bedriftene må ha rutine for registrering av mertid/overtid samt fravær på alle ansatte, også de som i mange tilfeller har overtid inkludert i den avtale årslønnen som følge av ledende eller særlig uavhengig stilling. Arbeidsgiver definisjon av "ledende og særlig uavhengig stilling" har vært gjenstand for kontroll og tilsidesettelse.

 

Diettgodtgjørelse på tjenestereise

Statens reiseregulativ har operert med diettsatser som ofte har oversteget reelle utgifter på tjenestereise. Dette "overskuddet" er å betrakte som en lønn som nå skal beskattes. Skattedirektoratet har fra 22/6-2018 nedjustert satsene for skattefri diettgodtgjørelse, og de er fra 1/1-2019 ytterligere redusert. Differansen mellom statens satser og de skattefrie utløser skatt for den ansatte og arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver.

 

Statens diettsatser samt skattefrie satser for reiser innenlands er:

 

1-Diett innland uten overnatting

 

2-Diett innland med overnatting 

Det er også nye regler når det gjelder nytt påbegynt døgn for satser med overnatting. Etter de tidligere reglene ble det gitt full døgnsats for nytt påbegynt døgn der reisefraværet strakk seg 6 timer eller mer inn i et nytt døgn. Fra 22. juni 2018 gis det her diett som for reise uten overnatting avhengig av hvor mange timer reisen er inn i det påbegynte døgnet.

 

Diett utland

Det er også for reiser utenlands ulike satser før/etter 22. juni 2018.

 

3-Diett utland

 

Det er også her nye regler når det gjelder nytt påbegynt døgn. Etter de tidligere reglene ble det gitt full døgnsats for nytt påbegynt døgn hvor reisefraværet strakk seg 6 timer eller mer inn i et nytt døgn. Fra 22. juni 2018 gis det bare halv døgnsats hvis reisen strekker seg 6 – 12 timer inn i nytt døgn – over dette gis full sats.

 

Måltidstrekk

Reglene for måltidstrekk er også endret fra 22. juni 2018. Reglene fremgår av tabellen nedenfor:

 

4-måltidstrekk

 

I tillegg er statens satser for kilometergodtgjørelse økt fra 3,90 til 4,03 fra 1/1-2019. Den skattefrie satsen fortsetter å være 3,50.

 

Andre naturalytelser

 

Bonus, gaver m.m.

Fra 1/1-2019 skal rabatter, gaver, reiser, kulturarrangement samt bonus ansatte mottar fra tredjeparter bli underlagt beskatning. Dette da man anser at disse fordelene oppnås i kraft av ansettelsesforholdet. Dette kan være fordeler oppnådd hos arbeidsgivers kunder, leverandører, konsernselskap, flyselskaper mm. Typisk rammes bonuspoeng oppnådd i tjenesten som senere benyttes privat. Den ansatte har plikt til å rapportere dette til arbeidsgiver og arbeidsgiver har ansvaret for lønnsinnberetning, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen skal verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet og innberettes i den perioden den ansatte mottar ytelsen. I forbindelse med jobbskifte skal opptjente bonusytelser opptjent hos tidligere arbeidsgiver rapporteres til ny arbeidsgiver.

 

I bunn og grunn må man basere denne rapporteringen på at den ansatte er samvittighetsfull og gir beskjed til sin arbeidsgiver hver gang slike poeng er benyttet privat. Problemet at de aller fleste tror at verken arbeidsgiver eller skattemyndighetene har innsyn i opptjening og bruk av bonuspoeng. Dermed vil risikoen ved å ikke rapportere bruken antas å være minimal og det er skapt en oppfatning av, i hvert fall i media, at dette nye regelverket er noe som ikke vil bli etterlevd i praksis. Når det gjelder arbeidsgivers innsyn, så er dette riktig. Når det gjelder skattemyndighetene er forutsetningene imidlertid annerledes. De fikk i 2013 hjemmel de kan bruke til å kreve innsyn i bruken av bonuspoeng. Dermed har skattemyndighetene mulighet til å kreve informasjon om bonuspoengbruk direkte fra SAS, Norwegian, Radisson og andre tredjeparter.

 

På denne måten kan de få ut informasjon fra fly- og hotellselskapene over arbeidstakere som har benyttet bonuspoeng, og på denne måten kunne følge opp om disse poengene er opptjent privat eller i jobb. Med bakgrunn i denne hjemmelen kan skattekontoret effektivt kontrollere om det er bonuspoeng som er unntatt fra innrapportering, beskatning og beregning av arbeidsgiveravgift

 

Vi ser at den praktiske håndteringen av dette blir utfordrende hva angår dokumentasjon og innrapportering.

Alternativt kan arbeidsgiver sette forbud mot å motta slike fordeler eller benytte bonuspoeng til private formål. Vi hører at flere bedrifter fra 2019 allerede har inntatt slike forbud.

 

Personalrabatter

Personalrabatter ansatte oppnår ved kjøp av varer/tjenester hos arbeidsgiver skal beskattes fra 1/1-2019. Rabatten kan maksimalt være 50% av vanlig utsalgsverdi. Ved varierende utsalgspris må det dokumenteres hvilken utsalgspris rabatten er beregnet fra. Når årlig rabatt overstiger kr 7 000 pr ansatt skal overskytende beløp innrapporteres som lønn. Ordningen omfatter varer/tjenester som arbeidsgiver omsetter.

 

Gaver i arbeidsforhold

Fra 2019 skal gaver ansatte har mottatt hos arbeidsgivers forretningsforbindelser inngå i beløpsrammene.

For gaver oppnådd etter 20 års tjenestetid er den skattefrie beløpet kr 8 000. Tilsvarende beløp for hvert 10 års etter dette. Beløpsgrensen for jubileum og oppmerksomhetsgaver heves fra 3 000 til 4 000. Skattefritak for premier til forbedringsforslag (kr 2 500) oppheves.

 

Overtidsmat/lunsj

Fra 1/1-2019 kan overtidsbespisning inntil kr 200 pr person dekkes/refunderes uten beskatning; overskyende skal lønns-innberettes. Skattefritak for overtidsmat fordrer at den ansatte har arbeidet minimum 10 timer sammenhengende. Faktiske kostnader skal dokumenteres. Gratis lunsj skal lønns-innberettes med kr 45 pr dag. Ingen innberetning hvis egenbetaling dekker minimums matens innkjøpspris.

 

Sykmeldinger

De fleste fastleger tilbyr i dag digital sykmelding. Alle arbeidsgivere må kunne ta imot digitale sykmeldinger. Arbeidsgiver som søker refusjon av sykepenger (utover arbeidsgiverperioden) må fra 2019 sende inn digital inntektsmelding; som angir den sykmeldtes lønn (GJ. Snitts-lønn de siste 3 mnd.); det er ikke lengre tillatt å sende disse meldingen på papir.

 

Det er viktig å merke seg at utbetalt overtidsgodtgjørelse ikke skal inngå i inntektsmeldingen mens kompensasjon for mertid (se pkt. 1) skal inngå. Bonus utbetalt i de 3 siste mnd skal inngå beregningen. Skattepliktig del av naturalytelser omtalt ovenfor medtas også.

 

Avsluttende kommentar

Vi opplever flere av regelendringer som alt annet enn forenklinger.

 

Som følge av endringer og innskjerpelser bør bedriftens arbeidsavtaler/personalhåndbok samt rutiner vedr. fravær/timeregistrering og naturalytelser gjennomgås og evt. revideres. Lønn er et komplekst fagområde som krever oppdatert kompetanse, noe Tandem tilbyr sine kunder. 

 

Gratis sjekkliste for valg av regnskapsfører

Kategori: Økonomisk rådgivning