<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Verdien av kvalitetsarbeid

Skrevet av Anne Gunnerud | 18.feb.2020 09:48:52

Autorisasjonsordning

Krav til kvalitetssikring er vanlig i de fleste bransjer. I Norge har vi en egen regnskapsfører-lov som regulerer hvem som i næring kan påta seg å føre regnskap for andre. Loven fastslår en autorisasjonsplikt for regnskapsførere, med Finanstilsynet som tilsynsmyndighet. Autoriserte regnskapsførere er underlagt strenge krav, og brudd på disse utløser sanksjoner i form av tilbakekall av autorisasjon og straff. Tandems fagmiljø består av 32 kompetente medarbeidere, deriblant 11 medarbeidere som innehar autorisasjon fra Finanstilsynet.

 

Autorisasjonsordningen sikrer kvalitet

Autorisasjonsordningen for regnskapsførere bidrar til kvalitet. Ordningen sikrer krav til både kompetanse og etterutdanning. Regnskapsførerne sørger for at bokførings- og skatterapporteringen blir riktig utført for store deler av norsk næringsliv da mer enn 400.000 bedrifter benytter ekstern regnskapsfører. Regnskapsfører sikrer at lovpålagte krav ivaretas og følger bransjens standard for God Regnskapsføringsskikk (GRFS). Dette er en viktig del av det samfunnsansvar som tilhører vår bransje.

 

Tandem setter kvalitet i høysetet

Regnskapsførervirksomheter er underlagt et vell av lover og regelverk. For å kunne oppfylle det komplekse regelverket dere og vi er underlagt, så må regnskapsførervirksomheten ha et kvalitetssikringssystem som sikrer oppdragsutførelsen.

Arbeidet med å tilrettelegge og vedlikeholde kvalitetssikringssystemet innebærer betydelige ressurser, og mange av de større byråene har etablert interne roller som kvalitetsansvarlig, deriblant Tandem. Kvalitetsansvarlig innehar særlig kunnskap om bransjens egen lovstandard God regnskapsførerskikk (GRFS) og tilhørende regelverk. Egen kvalitetsansvarlig og et større fagmiljø sikrer god kvalitet og mangfold i tjenesteleveransen. Våre rutiner og interne systemer blir utviklet løpende, og du som kunde kan være trygg på at regnskapet ditt er i gode hender.

 

Verdien av kvalitetsarbeidet Tandem leverer

Hva får du som kunde ut av kvalitetsarbeidet?

Årlig gjennomgår Tandem de interne rutinene du som kunde har i forhold til regnskapsoppdraget. Dette for å sikre at disse er tilstrekkelige og i tråd med formelle krav slik at vi som regnskapsfører kan stå inne for oppdragsutførelsen. Vi vurderer for eksempel rutinene for utarbeidelse av lønnsgrunnlag, hvorvidt faktureringsgrunnlaget er godt nok dokumentert, eller om det er en betryggende rutine for å fange opp at alle leveranser blir fakturert. Kort sagt, alle rutiner som er vesentlige for forsvarlig oppdragsutførelse er under gjenstand for vårt profesjonelle blikk.

Dersom vi oppdager rutiner som ikke er optimale eller ser at det er forhold internt hos kunden som med fordel kan forbedres, så er vi behjelpelige med å få satt ting i et forsvarlig system for å sikre at regnskapsoppdraget utføres i samsvar med lovmessige krav.

Årlig gjennomføres det også lovpålagt kvalitetskontroll på alle oppdrag. Denne kontrollordningen er en del av vår lovpålagte utøvelse av samfunnsansvaret vi har fått i mandat fra Finanstilsynet. Kvalitetskontrollene sikrer at leveransen er i tråd med hva som er avtalt, og at regelverk er ivaretatt og implementert. Dette bidrar til tillit i samarbeidsforholdet mellom Tandem og deg som kunde.

Gjennomføring av lovpålagt kvalitetskontroll har et omfang på 2-5 timer årlig avhengig av oppdragets størrelse og kompleksitet. Kontrollene skal sikre stabil kvalitet i vår tjenesteleveranse. Det at flere enn én saksbehandler kjenner til deg som kunde og din virksomhet reduserer også sårbarhet i forhold til sykdom og ferieavvikling.

 

Det kvalitetsarbeidet som kontinuerlig utføres i Tandem bidrar til regnskapsprodukter av høy kvalitet og stor grad av tillit hos våre kunder!

 

Anne Gunnerud

Kvalitetsansvarlig

Tandem AS

 

Gratis sjekkliste for valg av regnskapsfører

 

Kategori: Økonomisk rådgivning