<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Jente titter ned på ipad

 

For virksomheter som har fem ansatte eller flere, er det lovpålagt å ha rutiner for varsling. Dette ble tatt inn som en del av arbeidsmiljøloven 01.07.17. Det er kapitel 2 A i loven som omhandler varsling. Dersom dette ikke er på plass enda- er det ingen grunn til å utsette noe mer.

Endringer i loven

Det er vedtatt endringer i loven vedrørende varsling og disse trådde i kraft 01.01.20. Bestemmelsene utvides til å omfatte grupper som ikke er arbeidstakere i lovens forstand, de har tatt inn regler om arbeidsgivers plikter etter å ha mottatt et varsel og det innføres et objektivt erstatningsansvar for økonomisk tap etter gjengjeldelse. Varslingssaker er vanskelig for alle involverte parter. Men det som ikke er vanskelig, er å lage skriftlige rutiner for dette. I forslaget til Statsbudsjett for 2020 ligger det et forslag om en arbeidslivspakke som blant annet inneholder mer penger til Arbeidstilsynet for å følge opp og kontrollere virksomheter, og en ny nemd for behandling av saker om gjengjeldelse på grunn av varsling.

I loven brukes begreper som kritikkverdige forhold, aktivitetsplikt og gjengjeldelse. Hva betyr dette? Her har det kommet presiseringer i loven med eksempel-lister.

Hva betyr begrepet "kritikkverdige forhold"? 

Kritikkverdige forhold som det kan varsles om kan for eksempel være forhold som kan innebære fare for liv og helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø eller brudd på personopplysningssikkerheten. Denne listen er ikke uttømmende.

Hva betyr begrepet "aktivitetsplikt"?

Aktivitetsplikten innebærer at arbeidsgiver gjør tilstrekkelig med undersøkelser innen rimelig tid etter at varselet er mottatt. Arbeidsgiver skal særlig påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom det er nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse. Dette følger av § 2 A-3 i arbeidsmiljøloven.

Videre har det kommet inn presiseringer i loven om gjengjeldelse. Her følger det også en eksempel-liste i loven, denne listen er ikke uttømmende. Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel: Trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden, advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering, suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff.

Hvilke rutiner må på plass og hva sier loven om kravene til disse rutinene?

  • Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle.
  • Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde én oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, de skal inneholde fremgangsmåte for varsling og de skal inneholde fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling.
  • Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

Tandem kan hjelpe til med utarbeidelse av varslingsrutiner og tilpasse denne til virksomheten. Varslingsrutinen kan om ønskelig også være en del av en personalhåndbok som også inneholder andre rutiner som er relevante for virksomheten. 

Kontakt oss i dag for en hyggelig prat 😃

 

New call-to-action