<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Når bedriften skal ansette medarbeidere utenfor Norges grenser, må du vite hva som er reglene. For å gjøre det litt lettere for deg har vi laget denne oversikten til deg.

 

1. Sikre arbeids og oppholdstillatelse

Det første er å sikre at vedkommende har arbeids- og oppholdstillatelse. Statsborgere som er svensk, dansk, finsk eller islandsk trenger ingen registrering, disse har automatisk rett til å jobbe i Norge.

 

2. EØS- borger

Er personen derimot statsborger i et EØS-land gjelder det samme som for nordiske borgere, men bare i tre måneder. Se listen over EØS land her (Udi.no). 

Skal vedkommende jobbe lenger enn tre måneder, må arbeidstakeren registreres hos politiet. Her kan han /hun registrere seg elektronisk fra UDIs hjemmesider. Registreringsbevis blir utstedt av politiet ved personlig fremmøte  og medbringende pass eller gyldig ID, samt dokumentasjon på arbeidsforholdet. Registreringsbeviset er gyldig så lenge vedkommende arbeider i Norge. 

3. Tredjeland


Kommer den du skal ansette fra et land som ikke er i EØS-området (såkalte "tredjeland"), er reglene langt strengere. 

Ref Udi sine informasjonssider kommer dette tydelig frem:  Utgangspunktet er at disse ikke får arbeids- eller oppholdstillatelse i Norge uten at det foreligger særlige grunner, som for eksempel studier, ferie eller familiegjenforening. 

Det er imidlertid åpnet for at ikke-EØS-borgere med særskilt fagkompetanse kan få oppholdstillatelse for å jobbe. Det er også åpnet for sesongarbeidere, dersom det kan dokumenteres at det ikke er mulig å skaffe arbeidskraften fra EU/EØS-området. Arbeidsgiver kan hjelpe arbeidstakeren med å søke om slik arbeids- og oppholdstillatelse, og tillatelse må normalt være gitt FØR vedkommende kommer til landet.

Utlendingsdirektoratets guide til søknadsprosessen finner du her 

4. Rapportering

Ved fast eller midlertidig ansettelse av utenlandske statsborgere gjelder samme krav til rapportering, skatteinnbetaling, arbeidsgiveravgift og yrkesskadeforsikring som om det var en norsk statsborger som ble ansatt.

5. D-Nummer

Alle som skal jobbe i Norge nå ha et d-nummer.  Det finnes to typer identitetsnumre i Norge: fødselsnummer og d-nummer. Hvilket identitetsnummer arbeidstakeren får, avhenger av hvilken oppholdstillatelse han eller / hun har og hvor lenge vedkommende har tenkt å være i Norge.

Følgende personer har krav på d-nummer:

  • planlegger å oppholde deg i Norge mindre enn 6 måneder, eller
  • planlegger å oppholde deg i Norge mer enn 6 måneder, men ikke oppfyller vilkårene for å få tildelt et fødselsnummer

6. Arbeidsmiljøloven

Husk at arbeidsavtalen for utenlandske arbeidstakere  også må oppfylle kravene i Arbeidsmiljøloven

Det er virksomheten som skal bestiller d-nummer. Hvis vedkommende for eksempel søker om skattekort vil Skatteetaten bestille d-nummer til han/henne.

Mye å sette seg inn i? Kontakt oss om du har spørsmål ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere. Vi hjelper deg!

 

Gratis E-bok fra Tandem. Regnskap for nyetablerte bedrifter