<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatt og avgift - nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Diskusjon rundt bordet om skatter og avgifter

Enten du driver for deg selv eller er ansatt i et AS, så må det betales  forskuddskatt:

Det er bedriftens ansvar at skatte- og avgiftsrapporteringen er korrekt og blir levert til rett tid.
I en hektisk hverdag og med fokus på daglig drift, kan det være krevende å ha oversikt over og kontroll på hva som til enhver tid er gjeldende regelverk. Mange søker derfor hjelp og bistand hos en regnskapsfører.

 

Skatt for aksjeselskap

Upersonlige skatteytere plikter å betale forskuddskatt til skatteoppkrever i kontorkommunen. Frist for betaling er 15. februar og 15.april i året etter inntektsåret. Regnskapsfører eller virksomheten kan selv endre eller redusere forskuddskatten dersom det er nødvendig. Husk også at du kan kreve å få tilbakebetalt for mye innbetalt forskuddskatt. Skattesatsen i et aksjeselskap er for tiden 22 % av overskuddet.

 

Skattemelding for aksjeselskap

Leveringsfrist for skattemelding (RF-1028) for aksjeselskap er 31. mai. Husk å legge ved obligatoriske vedlegg som næringsoppgave 2 samt avstemming av egenkapital. Dette gjelder også øvrige skjema som kan være aktuelle for virksomheten. Hvilke skjema som skal sendes inn varierer ut ifra bransje og interne rapporteringsforhold. Aksjeselskap uten omsetning må også sende inn skattemelding.

 

Næringsrapport skatt

Er en forenklet løsning for skatterapportering som kan benyttes av aksjeselskap med enkle skattemessige forhold. Driver virksomheten med transport, fast eiendom eller overnatting og servering med alkohol, kan ikke ordningen benyttes.

 

Skatt for enkeltpersonsforetak

Skatten beregnes ut fra forventet overskudd, samt øvrige inntekter, formue og fradrag i skattekortet. Du må selv søke om forskuddsskatt i Altinn. Forskuddsskatt forfaller til betaling i fire ulike terminer i året etter inntektsåret. Datoene er 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Du vil få tilsendt en faktura med betalingsopplysninger i Altinn på bakgrunn av opplysningene i søknaden.
Det er svært viktig å betale innen fristen. Dersom man ikke betaler vil hele forskuddsskatten for året forfalle til betaling. Forskuddskatten skrives kun ut ved beløp over kr. 2.000.

En del nye næringsdrivende opplever at det kan være komplisert å estimere forventet overskudd i en oppstartsperiode. Husk derfor at du kan endre skattekortet slik at du slipper å betale for mye hvis du får nye opplysninger som påvirker forventet overskudd. Skatteprosenten ligger normalt sett mellom 34,4 og 49,8%.

 

Skatteoppgjør

Endelig oppgjør er i oktober og er basert på levert skattemelding. Når endelig skatt er fastsatt får man vite om det er differanse mellom forskuddsskatten og endelig beregnet skatt. Har man beregnet for lite forskuddsskatt må eventuell restskatt inklusive renter betales. Virksomheten kan endre eller klage selv om leveringsfristen er passert.

 

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva.) er en avgift som virksomheten din krever inn fra kundene dine på vegne av staten. Mva. må legges på de fleste varer og tjenester når du selger disse. På samme måte får du fradrag for mva. for de fleste varer og tjenester du kjøper inn til virksomheten.

 

Merverdiavgiftssatsene:

25% - for de fleste varer eller tjenester
15% - for mat og drikke
12% - for persontransport, kinobilletter og utleie av rom

Noen tjenester, som for eksempel helsetjenester, undervisningstjenester og kulturelle tjenester, er unntatt fra merverdiavgiftslovens bestemmelser. Omsetning av slike tjenester gir ikke rett til registrering i Merverdiavgiftsregisteret, og det skal ikke legges på mva. ved salg av disse tjenester ei heller har du rett til fradrag ved innkjøp.

 

Noen varer og tjenester er fritatt for beregning av mva. ved omsetning, såkalt nullsats. Det gjelder for eksempel eksport, omsetning av bøker i siste omsetningsledd, salg av aviser og brukte biler. Omsetningen er likevel omfattet av merverdiavgiftsloven, og gir deg rett til registrering i Merverdiavgiftsregisteret og fradrag ved innkjøp.

 

Er noe uklart? Vi hjelper deg gjerne! Ta kontakt med oss ved å benytte "kontakt oss"- knappen under. 

 

New call-to-action