<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatt for nyetablerte selskap

Skatt for nyetablerte selskap

Som selvstendig næringsdrivende eller upersonlig skatteyter må man betale skatt på forventet overskudd til myndighetene. Skattesats og måten man rapporterer på varierer i forhold til hvilken organisasjonsform og bransje som er valgt.

Skatt for enkeltpersonsforetak

Skatten beregnes ut fra forventet overskudd, samt øvrige inntekter, formue og fradrag i skattekortet. Du må selv søke om forskuddsskatt i Altinn. Forskuddsskatt forfaller til betaling i fire ulike terminer i året etter inntektsåret. Datoene er 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Du vil få tilsendt en faktura med betalingsopplysninger i Altinn på bakgrunn av opplysningene i søknaden. På grunn av koronasituasjonen har det vært utsatt betalingsfrist. Det er svært viktig å betale innen fristen. Dersom man ikke betaler vil hele forskuddsskatten for året forfalle til betaling. Forskuddskatten skrives kun ut ved beløp over kr. 2.000.


En del nye næringsdrivende opplever at det kan være komplisert å estimere forventet overskudd i en oppstartsperiode. Husk derfor at du kan endre skattekortet slik at du slipper å betale for mye hvis du får nye opplysninger som påvirker forventet overskudd. Skatteprosenten ligger normalt sett mellom 34,4 og 49,8%.

Skatt for aksjeselskap

Upersonlige skatteytere plikter å betale forskuddskatt til skatteoppkrever i kontorkommunen. Nyetablerte virksomheter må derfor sende inn skjema (RF-1097) for å få utskrevet skatt. Virksomheten vil deretter få betalingsinformasjon tilsendt i Altinn i januar. Frist for betaling er 15. februar og 15.april i året etter inntektsåret. Regnskapsfører eller virksomheten kan selv endre eller redusere forskuddskatten dersom det er nødvendig. Husk også at du kan kreve å få tilbakebetalt for mye innbetalt forskuddskatt. Skattesatsen er for tiden 22 % av overskuddet.

Skattemelding for aksjeselskap

Leveringsfrist for skattemelding (RF-1028) for aksjeselskap er 31. mai. Husk å legge ved obligatoriske vedlegg som næringsoppgave 2 samt avstemming av egenkapital. Dette gjelder også øvrige skjema som kan være aktuelle for virksomheten. Hvilke skjema som skal sendes inn varierer ut ifra bransje og interne rapporteringsforhold. Aksjeselskap uten omsetning må også sende inn skattemelding.

Næringsrapport skatt

Er en forenklet løsning for skatterapportering som kan benyttes av aksjeselskap med enkle skattemessige forhold. Driver virksomheten med transport, fast eiendom eller overnatting og servering med alkohol kan ikke ordningen benyttes.

Skatteoppgjør

Endelig oppgjør er i oktober og er basert på levert skattemelding. Når endelig skatt er fastsatt får man vite om det er differanse mellom forskuddsskatten og endelig beregnet skatt. Har man beregnet for lite forskuddsskatt må eventuell restskatt inklusive renter betales. Virksomheten kan endre eller klage selv om leveringsfristen er passert.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig prat 😃Gratis E-bok fra Tandem. Regnskap for nyetablerte bedrifter