<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sjekkliste for varslingsrutiner

En rutine som oppfyller og svarer på disse spørsmålene, vil oppfylle minimumskravene i arbeidsmiljøloven kapittel 2A.

En rutine som oppfyller og svarer på disse spørsmålene, vil oppfylle minimumskravene i arbeidsmiljøloven kapittel 2A:

 

 • Hva er varsling om kritikkverdige forhold?
 • Hva regnes ikke som varsling om kritikkverdige forhold?
 • Hvem har rett til å varsle?
 • Gi en oppfordring til arbeidstakerne om å varsle om kritikkverdige forhold.
 • Hvem i virksomheten bør arbeidstaker varsle til?
 • Dersom varselet gjelder nærmeste eller øverste leder, hvem i virksomheten bør arbeidstaker da varsle til?
 • Hvilke krav stilles det til den som varsler?
 • Når har arbeidstaker varslingsplikt i virksomheten?
 • Har dere tilrettelagt for anonym varsling, og hvordan bør det eventuelt varsles anonymt?
 • Hva bør et varsel inneholde av opplysninger?
 • Hvem skal motta og håndtere varselet?
 • Vil den som varsler, motta noen tilbakemelding?
 • Informer om at arbeidsgiver har undersøkelsesplikt ved mottak av varsel. Informer også om at det er arbeidsgiver som avgjør hvordan undersøkelsen av varselet skal foregå.
 • Hvor lang tid vil det ta å saksbehandle et varsel?
 • Hvilke saksbehandlingsprinsipper skal arbeidsgiver ta hensyn til ved behandlingen av et varsel (for eksempel konfidensialitet, habilitet og kontradiksjon)?
 • Hvilke tidsfrister gjelder for eventuelle tiltak?
 • Informer om at gjengjeldelse er forbudt, og gi eksempler på like former for gjengjeldelse.
 • Hvordan skal arbeidsgiver beskytte den som varsler, mot gjengjeldelse?
 • Hvordan skal arbeidsgiver sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, også for den som blir varslet på og arbeidsmiljøet for øvrig?
 • Hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsel som ikke regnes som et varsel om kritikkverdig forhold?
 • Hvordan skal arbeidsgiver håndtere anonyme varsel og/eller varsel med lite informasjon?
 • Hvilke konsekvenser kan lovbrudd og andre kritikkverdige forhold få for personene som begår dem?
 • Hva er verneombudets, tillitsvalgtes og AMUs roller i varslingssaker?

Gratis E-bok fra Tandem. Regnskap for nyetablerte bedrifter