<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Regnskapsføreren – din nærmeste rådgiver

Skrevet av Jostein Løvsletten | 22.nov.2018 17:22:54

Dersom du Googler ordet «regnskapsfører», klikker på et hvilket som helst av søkeresultatene og navigerer deg til siden «Tjenester» vil du trolig bli møtt av en liste som ser mer eller mindre slik ut:

 • Regnskap

 • Lønn

 • Årsoppgjør

 • Rapportering

 • Fakturering

 

Og sannsynligvis er dette akkurat det du forventet å finne. Dette er tross alt regnskapsbransjens kjerneområder – lovpålagte tjenester alle norske bedrifter skal ha kontroll på.

 

Nærmere 70% av norsk næringsliv benytter ekstern regnskapsfører som sin nærmeste samarbeidspartner. Dette er samarbeid preget av lange relasjoner og korte kommunikasjonslinjer.  

 

Med kompetansebredde og høy servicegrad skaper regnskapsfører trygghet for at din virksomhet etterlever sentrale bestemmelser og formalitetskrav – en viktig del av det samfunnsansvar og mandat bransjen har fått.

 

Forskjellen mellom byråene kommer først til syne når du trenger bistand som går utover kjernetjenestene:

 

 • Hva ønsker jeg genuint at regnskapsbyrået skal hjelpe meg med?

 • Hvordan kan dette regnskapsbyrået hjelpe min virksomhet til å bli mer lønnsom?

 • Ser regnskapsbyrået muligheter jeg selv ikke øyner?

 

Bruk regnskapsfører som din om nærmeste rådgiver

Søk råd fra rett sted! Foruten deg selv er regnskapsfører den som kjenner din virksomhet best – på noen områder til og med bedre!  Mange kunder har tradisjonelt søkt bistand hos advokat eller revisor ved behov for ulike rådgivningstjenester. Hvorfor ikke velge den rådgiver som kjenner deg best?

 

Søk råd i rett tid! Av erfaring vet vi at mange engasjerer økonomiske rådgivere først i nedgangstider. Det er som regel i motgang vi øyner utfordringene som skal løses, og da er vi gjerne allerede litt på defensiven.

 

Behov for bistand kan ofte springe ut av hvor i livssyklusen bedriften befinner seg.

 

Bedriftens livssyklus kan grovt sett deles opp i 3 ulike faser:

 1. Forretningside, planlegging og etablering

 2. Drift inkl. ekspansjon/vekst og organisering

 3. Generasjonsskifte/salg/avvikling

 

1. Forretningside, planlegging og etablering

En idé blir en forretningsidé når den kan dekke et behov i markedet.

 

Mange av oss drømmer om å kommersialisere forretningsideen ved å starte opp en bærekraftig bedrift. Refleksjon og realitetsforankring skal supplere drømmen. Du må bestemme deg for hvilke markeder og kundegrupper du vil selge til, og hvordan du skal gjøre det.  

 

Før etableringen bør du derfor stille deg noen spørsmål:

 

 • Hvor er du?

 • Hvor vil du?

 • Hvordan skal du komme deg dit du vil?

 

Det er ingen som kan gi ufyllende svar på slike spørsmål, men hvis du er markedsorientert kan du få en viss pekepinn ved å gjøre en markedsanalyse.

 

LES MER: Etablering av nytt selskap - en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

 

Noen av de viktigste svar på ovennevnte spørsmål skal tallfestes. Da er regnskapsføreren en din beste støttespiller med innspill om status, muligheter å gripe og fallgruver du må unngå.

 

Viktige innspill er blant annet:

 • Har du utarbeidet likviditetsbudsjett og når inntreffer kapitalbehovet?

 • Hva/hvis/dersom-analyse bør inngå som del av budsjettprosessen for å belyse sårbarhet og konsekvenser hvis ønsket utvikling ikke inntreffer.

 • Foreligger det ordninger med etableringstilskudd du kan søke midler fra?

 • Hvilken selskapsform lønner seg ut fra risikobetraktninger, medeierskap samt ulikheter i beskatningsregler?

 

Systemer, prosesser og formaliteter skal etableres. Evaluering og valg av rett IT-løsning står sentralt. Det er også viktig med trygghet, stabilitet og langsiktighet. Forsikringsordninger, aksjonæravtaler, leieavtaler, supportløsninger inngår blant annet i dette.

 

2. Drift inkl. ekspansjon/vekst og organisering

I driftsfasen står lønnsomhet og forenklinger sentralt for de fleste etablerte virksomheter. Derfor bør regnskapsføreren din kunne kartlegge og vurdere lønnsomhet opp mot forventninger, mål og ønsker – rett og slett en økonomisk helsesjekk!

 

Hvilke styringsdata eller nøkkelstørrelser er sentrale? Kanskje kan nøkkeltall fra dine nærmeste konkurrenter gi deg verdifull info for identifisering av forbedringsmuligheter?

 

Regnskapsfører kan komme med innspill på viktige aspekter av driften – som prising av varer og tjenester, kredittgivning, insentiv-ordninger og avlønningsmodeller for dine ansatte, analyse av selskapets likviditetsutvikling og en kritisk gjennomgang av kostnadssiden.

 

Ved å være på ballen har du langt bedre forutsetninger for å oppdage muligheter som kan utnyttes og utfordringer som må løses.

 

Her finner vi problemstillinger som:

 • Hvem er dine viktigste kunder og hvordan følges disse opp?

 • Hvordan er bedriftens lønnsomhet og hva er årsaken til negative avvik samt hvor ligger forbedringsområder?

 • Hvordan er bedriftens likviditetsutvikling og hvordan denne kan styrkes?

 • Lønn eller utbytte til arbeidende aksjonærer – hva lønner seg?  

 

Etablerte systemer, prosesser og formaliteter skal evalueres og videreutvikles. Med ansatte følger HR-relaterte temaer som personalhåndbok, varslingsrutiner, verneombud, forsikringsordninger og sykepengerefusjoner, med mer.

 

De fleste ønsker å ekspansjon og vekst. Dette kan skje som organisk vekst eller gjennom investeringer og oppkjøp. Slike faser innehar muligheter, utfordringer og risiko.  Hvordan skal veksten finansieres? Bør leasing foretrekkes fremfor kjøp? Har eierne kapital å skyte inn?

 

Som del av din risikovurdering kan spørsmål om selskapsstruktur være aktuelt. Også her kan din regnskapsfører være din nærmeste rådgiver.  

 

3. Generasjonsskifte/salg/avvikling

Avslutningsfasen er en naturlig del av en virksomhets livssyklus – enten det ender positivt eller negativt.

 

For noen bedriftseiere er tiden moden for å overlate stafettpinnen til neste generasjon entreprenører, med vilje og evne til å videreføre og utvikle virksomheten.

 

Andre opplever at et helt eller delvis salg av virksomheten til nye eiere er mest fordelaktig, enten av private eller forretningsmessige årsaker.

 

Enkelte opplever dessverre også at forretningsdrømmen brister, og ender med en styrt avvikling – eller i verste fall en konkursbegjæring.

 

Uavhengig av hvordan din virksomhet, eller din rolle i virksomheten, avsluttes vil det være juridiske, økonomiske og skattemessige utfordringer du må ta stilling til. Derfor kan det også i denne fasen være verdifullt å søke økonomiske råd fra din regnskapsfører. Dette kan være spørsmål som knyttes til omorganisering forut for salg, verdivurdering av virksomheten, salg eller delsalg av aksjene eller salg av "innmat".

 

Med flere på eiersiden kan det her være ulike interesser vedrørende salg eller avvikling, forkjøpsrett, prissetting og lignende. Her vil aksjonæravtalens bestemmelser kunne komme til anvendelse.  Eierskifte vil ellers innebære formaliteter som ajourhold av aksjonærregister eller aksjeeierbok, styreendring samt relevant informasjon til dine forretningsforbindelser.

 

Avvikling fordrer formelle vedtak i styrende organer og varsling til selskapets kreditorer. Ved avvikling skal eget avviklingsregnskap avlegges og spørsmål om tidfesting og likvidasjonsoppgjør innehar svar på skattemessige konsekvenser for både selskap og eiere.

 

Du bør velge en regnskapsfører som kan bistå med rådgivning rundt de mange små og store økonomiske problemstillingene ethvert firma må ta stilling til – i alle faser fra etablering til avvikling.

 

Lønnsomme sammen

Som økonomihus jobber Tandem under mantraet «Lønnsomme sammen», og det er dette perspektivet vi til enhver tid skal ha i bakhodet. Gjennom vår størrelse, nærhet og tilgjengelighet, tjenestebredde og fartstid ønsker Tandem å være din foretrukne samarbeidspartner – ditt første, eneste og siste stoppested for økonomisk rådgivning.

 

Gratis sjekkliste for valg av regnskapsfører

Kategori: Økonomisk rådgivning