<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Moms for nyetablerte bedrifter

Det er ikke lett å holde oversikt over mva og innrapportering. Her er en oversikt:

Moms eller merverdiavgift er en avgift til staten på omsetning av varer og tjenester. Grunnlaget for moms er merverdien som tilføres varen eller tjenesten i hvert ledd ved produksjon eller distribusjon. Det skilles mellom inngående og utgående moms. Virksomheten beregner utgående avgift ved salg, og får til gjengjeld fradrag for inngående avgift på anskaffelser – dersom den er momsregistrert.

I hovedsak er all omsetning av varer og tjenester avgiftspliktig. Men det finnes også omsetning som er unntatt eller fritatt fra merverdiavgiftsloven. Noen virksomheter kan derfor drive både innenfor og utenfor avgiftsområdet. De må da forholde seg til ulik håndtering av moms ved kjøp og salg – noe som betyr at de kanskje ikke får fullt fradrag på anskaffelsen.

Ulike satser for moms

  • 25% alminnelig sats
  • 15% på næringsmidler
  • 12% på blant annet persontransport eller romutleie i f.eks. hotellvirksomhet

Satsene fastsettes årlig i Stortingets avgiftsvedtak og endres med jevne mellomrom.

Fritatt fra merverdiavgift

Virksomheten selger varer og tjenester uten moms, men er momsregistrert – får fradrag for inngående avgift.

Unntatt fra merverdiavgift

Virksomheten selger varer og tjenester uten merverdiavgift, og er ikke momsregistrert – får ikke fradrag for inngående avgift.

Begrensninger i fradragsrett

Merverdiavgiftsloven gir begrensninger i fradragsrett på utgifter til bla. servering, kost og representasjon. Her er regelverket for skattefradrag ulikt, og gir større mulighet for fradrag. Kostnader som ikke kan knyttes til næringsvirksomheten, vil heller ikke være fradragsberettiget for moms. 

Omsetningsterminer

Avgiften beregnes og betales til myndighetene i tomånedlige terminer. Virksomheter med omsetning på under 1 million, kan søke om årstermin – etter å ha vært registeret i et år. I primærnæringen gjelder årlige terminer. 

Kjøp av fjernleverbare tjenester

Ved kjøp av tjenester fra utlandet, skal momsregistrerte virksomheter selv beregne og betale moms. Dersom man ikke er momsregistrert, gjelder avgiftsplikten kun dersom man overstiger beløpsgrensen på kr. 2.000 termin. 

Når skal du registrere deg?

Det er først når virksomheten har nådd omsetningsgrensen på kr. 50.000 i løpet av en 12 måneders periode at registrering hos skattemyndighetene skal skje. Et annet krav er at man skal drive næringsvirksomhet. For veldedige og allmennyttige organisasjoner er beløpsgrensen kr. 140.000. 

Registrering

Skatteetaten har en egen løsning for de vanligste registreringsformene på sin nettside. Virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret først. Samordnet registermelding må fortsatt brukes ved fellesregistrering, NUF eller særskilt registrering. Selve registreringen kan ta noen uker, og i mellomtiden skal du ikke kreve inn merverdiavgift på det du selger. 

Tilbakegående avgiftsoppgjør

Når man er registrert, kan man søke om tilbakegående avgiftsoppgjør. Det betyr at man kan kreve tilbake avgift på kjøp til virksomheten før momsregistreringen. Husk da at man fortsatt må ha anskaffelsene til bruk i den avgiftspliktige virksomheten for å få refusjon.

Kvalifiserer din virksomhet for forhåndsregistrering? 

I tilfeller der det er hensiktsmessig at virksomheten er registrert fra oppstart, kan Skatteetaten forhåndsregistrere virksomheten. Man må da oppfylle et av følgende krav:

  • At omsetning forventes å overstige kr. 50.000 innen 3 uker etter oppstart
  • Ved betydelige anskaffelser, dvs. over kr. 250.000 kr inkl. mva., og at omsetningsgrensen ikke vil bli nådd innen 4 måneder etter at søknaden er sendt

Fortsatt usikker på hvordan håndtere moms i din virksomhet – ta kontakt med en regnskapsfører!

Feil og mangler i rapportering av moms til myndighetene kan skape økonomiske utfordringer for virksomheter som i utgangspunktet har sunn drift.

Som næringsdrivende er det derfor svært viktig å kjenne til gjeldende regelverk og følge avgiftsmyndighetene strenge krav. Om du fortsatt er usikker på hvordan du skal håndtere merverdiavgift, kan et godt tips være å kontakte en regnskapsfører som kjenner godt til regelverket og kan bistå deg på området.

Vi hjelper deg gjerne! 

 

Gratis E-bok fra Tandem. Regnskap for nyetablerte bedrifter