<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lønn eller utbytte - hva er mest lønnsomt?

Skrevet av Jostein Løvsletten | 20.jan.2017 10:14:13

Blant våre kunder er det en rekke aktører som fyller rollen som majoritetsaksjonær ved siden av å være daglig leder. Flere har reist spørsmål ved hvorvidt det lønner seg å ta ut utbytte fremfor å heve lønn. Svaret inneholder flere komponenter enn bare skatt ved lønnsuttak versus skatt på utbytte.

Lønnsuttak gir normalt rett til sosiale ytelser som sykepenger og opptjening av pensjonspoeng. For de med mange års avlønning kan ytterligere opptjening av pensjonspoeng være marginal mens dette for andre anses som et vesentlig moment. Enkelte selskaper vil i overskuelig fremtid ikke komme i skatteposisjon og ytterligere avlønning gir følgelig ingen effekt i form av redusert selskapsskatt.  Beskatning av utbytte er innskjerpet de senere år og forventes å trappes opp ytterligere de nærmeste 2-3 årene. I valget av lønn eller utbytte kan det være smart å søke råd. Ta derfor kontakt med undertegnede hvis dette er en problemstilling du trenger hjelp til å håndtere.