<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

I Tandem har vi lang erfaring med prosjektledelse av både store og små prosjekter. Prosjektene har omhandlet alt fra konverteringer til et skybasert økonomi system, opplæringsprogram og systembistand, rutineendringer, osv.

Vi har respekt for at enhver prosess og et hvert prosjekt er forskjellig, og tilpasser metodikk og gjennomføring deretter. Likevel er det noen hovedelementer som går igjen i måten vi jobber på og faktorer vi synes er nyttige. Vi ønsker å dele noe av dette med deg. 

Kontakt og relasjon

Vi jobber alltid for å få en god kommunikasjon og relasjon til våre kunder. Dette mener vi er viktig for å oppnå tillit, en god arbeidsprosess og et godt sluttresultat.

 

Oppstartsmøte

Etter at vi har fått kontakt starter vi som oftest med et oppstartsmøte, hvor vi blir bedre kjent og legger grunnlaget for prosessen.

Konvertering til skybasert økonomisystem

Ved konvertering til et skybasert økonomisystem deler vi opp prosjektet i ulike faser, der hver fase innebærer et sett med oppgaver og mål:

  • Planleggingsfase
  • Designfase
  • Implementeringsfase
  • Oppstartsfase

Behovsanalyse

Tidlig i prosessen gjennomfører vi en kartlegging og behovsanalyse. Det gjør vi for å legge grunnlaget for en god plan, sikre de rette målene, skreddersy prosessen slik at behovene blir dekket, og for å kunne rådgi deg som kunde underveis i prosjektet.

Oppsett av plan og fremdrift

En god plan gir et godt grunnlag for et vellykket prosjekt. Det er derfor viktig for oss å bruke tid på å sette en god plan for gjennomføringen av akkurat ditt prosjekt. Dette vil også gi deg en god oversikt over det som skal skje videre i prosessen.

 

Under planleggingen definerer vi hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres og av hvem. Da er man trygg på fordeling og ansvarsområder. Vi setter også opp en plan for videre dialog og møter. Det er viktig for oss å ha en jevn kontakt og dialog med deg som kunde. Vi gjennomfører i hovedsak ett statusmøte ved hver fase av prosjektet, slik at du får oversikt over fasen og prosessen. Ytterligere møter settes selvsagt opp dersom nødvendig, og ellers har vi en jevn dialog.  Vi er ikke redd for å gjøre justeringer eller endringer i planen dersom vi ser at dette er lønnsomt eller nødvendig.

 

Opplæring og systembistand

Vi identifiserer behov for opplæring, og legger en plan sammen med deg for hvordan og når denne skal gjennomføres. Vi ønsker at du og din bedrift skal være godt rustet for de nye endringene, og er trygg på dette. 

 

Selv om prosjektet er avsluttet og systemet er ferdig implementert, er vi der for deg og er tilgjengelig ved behov.New call-to-action