<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

årsavslutning-tandem

Ved årsskiftet mottar vi ofte spørsmål om hvilke økonomiske grep som kan være hensiktsmessige å foreta før årsskiftet, blant annet fra et skatte- og avgiftsperspektiv. I noen tilfeller kan det være smart å gjennomføre transaksjoner “på riktig side” av årsskiftet.  Her er de mest aktuelle:

 

Fordeling mellom lønn og utbytte

Mange av dere er både ansatt og eneaksjonær i eget AS. Endret fordeling mellom lønn og utbytte vil gi utslag i den samlede beskatning. Hvis lønnen skal fastsettes “strategisk fornuftig” er ofte 7, 1 * grunnbeløpet i folketrygden fornuftig fordi:

  • Dette representerer hva som gir full opptjening av pensjonspoeng
  • Rammen for sykepengerefusjon fra NAV er ivaretatt

Uttak utover dette taler i retning av utbytte fremfor lønn når det kommer til skatt. Ta kontakt med Tandem for en nærmere vurdering av dette.

 

Utdeling av utbytte

Utdeling av utbytte fordrer at det foreligger gyldige vedtak om utdeling til aksjonærer fra generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. I mangel av dette kan gjeldende beskatningsregler settes til side, til fordel for en høyere beskatning. Ta gjerne kontakt med Tandem for å påse at formalia er i orden.

 

Aksjonærlån og skatt

Fra 7/10-2015 ble det innført utbytteskatt på nye lån fra selskap til aksjonær inkl. aksjonærens nærstående. Det samme gjelder økt opptrekk på låneforhold etablert før denne dato.

Merk også at det samme gjelder der AS-et stiller garanti til fordel for aksjonær.

Unntak fra skatteplikten er blant annet:

  • Lån på < 100 000 som gjøres opp innen 60 dager
  • Eller lån til aksjonær som direkte/indirekte eier <5 % av aksjene

 

Tap/gevinst ved salg av aksjer

Hvis du som privatperson har bestemt deg for å selge tapsaksjer pga. kursfall bør dette tidfestes før årsskiftet da du oppnår fradrag for aksjetapet ett år tidligere.

Omvendt for gevinst da disse med fordel bør realiseres etter årsskiftet.

 

Investeringer/salg av avskrivbare driftsmidler

I den grad du planlegger nyinvesteringer tidlig på nyåret kan dette med fordel fremskyndes til før årsskiftet, og således oppnå fullt avskrivningsfradrag ett år før. Ved planlagt salg av driftsmidler bør det gjøres omvendt. Disse salgene bør gjøres like etter årsskiftet.

 

Tap på utestående fordringer

Har ditt firma utestående kundefordringer som i realiteten anses tapt, er det hensiktsmessig å kostnadsføre tapet, fremfor å vente. Da vil selve tapet kommer til fradrag ett år før, samtidig som dette danner grunnlaget for en høyere tapsavsetning med skattemessig fradragseffekt.

 

Ukurans varelager

Ukurante varer er varer som av en eller annen grunn ikke kan selges til ordinær pris. Dette kan være på grunn av feilproduksjon, at noe har gått i stykker, eller liknende.

Har din virksomhet varer på lager som i realiteten er verdiløse, bør denne ukuransen realiseres før årsskiftet ved at varene kasseres. Ukuransfradraget innrømmes ikke med skattemessig effekt så lenge varene ligger på lager 31/12.

 

Utlegg/reiseregninger fra ansatte

Erfaringsmessig opplever vi ofte at reiseregninger og utlegg fra ansatte blir utfylt, og levert til arbeidsgiver i seneste laget. Det er viktig at disse mottas slik at fradraget kommer på riktig år.

 

Boligsparing for ungdom (BSU)

Inntil barna er 34 år kan det årlig spares 25 000 med tilhørende skattefradrag

på 20 %, maksimalt kr 5 000 i boligsparing for ungdom (BSU). Ordningen er meget lønnsom, men husk at ubenyttet sparing i 2018 ikke kan hentes inn igjen neste år. Det er derfor lønnsomt å fylle opp maksbeløpet på 25 000 på boligsparekontoen før årsskiftet.

 

Gave/arveforskudd til barn og redusert formueskatt

Foreldre sitter ofte med ligningsmessig nettoformue utover fribeløpet, ca. 1,5 mill. eller 3 mill. for hhv. enslige eller ektepar. Formue utover dette utløser formueskatt på 0,85 %.

Ved utdeling av gave/arveforskudd til barn/barnebarn vil mottaker normalt ikke være i formueskattposisjon, og redusert formueskatt oppnås. Det er smart å foreta slike planlagte disposisjoner før nyttår.

Det presiseres at disposisjoner for øvrig bør være velfundert utover det kun å redusere skatt/avgift. Vesentlighet og kost-nytte-vurdering må her som ellers være retningsgivende.

Har du spørsmål eller ønsker bistand i disse spørsmålene, er vi her for deg.
Ta kontakt så hjelper vi deg!

 

Gratis sjekkliste for valg av regnskapsfører