<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dette må du vite om regnskapsplikt

Regnskapsplikt

Det er svært viktig å ha kontroll på hva som skal rapporters til myndighetene. Snubler du her kan det få alvorlige konsekvensker. Regnskapsloven skiller mellom de med full regnskapsplikt og de med begrenset regnskapsplikt.

Full regnskapsplikt innebærer plikt til å registrere og dokumentere regnskapsopplysninger samt utarbeide årsregnskap (resultat, balanse og noter) og årsberetning.

Begrenset regnskapsplikt innebærer plikt til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, men det stilles ikke krav om utarbeidelse av årsregnskap etter regnskapslovens regler.

Det skattemessige årsoppgjøret må imidlertid foretas, og de skattemessige periodisering- og vurderingsregler kan legges til grunn for den løpende regnskapsførselen.

Hvem er regnskapspliktig? 

  • Alle aksjeselskaper og ASA er regnskapspliktige.
  • Ansvarlige selskaper (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskaper (f.eks. KS) er også regnskapspliktige dersom de har mer enn fem deltakere, mer enn fem ansatte og over 5 millioner i omsetning. Dessuten kan ingen av deltakerne være AS eller ASA. 
  • Enkeltpersonforetak og en del foreninger med mer enn 20 ansatte eller mer enn 20 millioner i verdi.
  • Samvirkelag (BA) med salgsinntekter over 2 mill. NOK.
  • Borettslag, boligbyggelag, eierseksjonssameier.
  • Økonomiske foreninger
  • Utenlandske foretak med skatteplikt i Norge og virksomhet i riket eller på sokkelen.

En fullstendig opplisting finner du i årsregnskapsloven § 1-2.

Hvem har begrenset regnskapsplikt?

De som ikke kommer inn under bestemmelsene om full regnskapsplikt, har en begrenset regnskapsplikt. Det vil si alle selskaper som må levere næringsoppgave eller momsoppgave.

Et selskap som ikke er i drift er regnskapspliktig helt til det er formelt avviklet. Dette betyr at det må sendes inn årsregnskap og årsberetning for å unngåforsinkelsesgebyr.

Bokføringsplikt

Bokføringsplikten innebærer en plikt til å registrere relevante opplysninger om et foretak i et regnskap. For å kunne levere og dokumentere de oppgavene myndighetene krever, så må du ha et regnskapssystem og føre et regnskap. Regnskapet skal også gi viktig informasjon om selskapets økonomiske situasjon til blant annet finansieringsinstitusjoner eller kontraktspartnere.

Bokføringen skal inneholde alle opplysninger som er nødvendig for lovbestemte spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering iht. bokføringsloven og bokføringsforskriften. Det vil si opplysninger vedrørende kjøp, salg, og andre handlinger som betyr noe for bedriftens inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld. Bilag som bekrefter det som er registrert (dokumentasjon), må samles og oppbevares i minst 10 år.

Hvem er bokføringspliktig?

Alle som er regnskapspliktige etter årsregnskapsloven av 1998 er også bokføringspliktige. I tillegg kommer alle som leverer næringsoppgave etter ligningsloven eller mva.-oppgave etter merverdiavgiftsloven. Ligningskontorer o.l. kan i tillegg pålegge bokføringsplikt til foretak.

Vil du vite mer! Kontakt oss for en hyggelig prat! 😃

 

Gratis E-bok fra Tandem. Regnskap for nyetablerte bedrifter