<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva bør gjøres rundt årsskiftet?

Skrevet av Jostein Løvsletten | 11.des.2019 18:48:19

Skatteskjemaer og årsregnskapet danner grunnlaget for beskatning så vel som selskapsrettslige forhold, bl.a. utbytteutdeling. Bør det før årsskiftet foretas disposisjoner som er hensiktsmessige? Det kan være smart å gjennomføre transaksjoner “på riktig side” av årsskiftet. Vi lister opp nedenfor noen tilfeller i den grad noe av dette kan være aktuelt.

Boligsparing for ungdom (BSU)

Før fylte 34 år kan det årlig spares kr. 25.000 med tilhørende skattefradrag på 20 %, maksimalt kr 5.000. Ordningen er meget lønnsom og ubenyttet sparing i 2019 kan ikke hentes inn igjen neste år. Akkumulert sparebeløp er begrenset til   kr. 300.000.

 

Gave/arveforskudd til barn og redusert formueskatt

Foreldre sitter ofte med ligningsmessig netto-formue utover fribeløpet; ca. 1,5 mill. eller 3 mill. for henholdsvis enslige eller ektepar. Formue utover dette utløser formueskatt på 0,85%. Ved utdeling av gave/arveforskudd til barn/barnebarn, vil mottaker normalt ikke være i formueskatt-posisjon og redusert formueskatt oppnås; smart å foreta slike planlagte disposisjoner før nyttår.

 

Tap/gevinst ved salg av aksjer

Hvis du som privatperson har bestemt deg for å selge tapsaksjer pga. kursfall bør dette tidfestes før årsskiftet, da du oppnår fradrag for aksjetapet ett år tidligere. Omvendt for gevinst, da disse med fordel bør realiseres etter årsskiftet.

 

Etablering av aksjesparekonto

Noen forestår kjøp/salg av børsnoterte aksjer på privat hånd. Gevinster og tap beskattes/fradragsføres i salgsåret. Ved etablering av aksjesparekonto kan børsnoterte aksjer overføres denne. Realiserte aksjegevinster blir ikke beskattet før uttak fra aksjesparekonto overstiger verdien som du satte inn. Sitter du nå med børsnoterte aksjer og aksjefond kan disse med fordel overføres til aksjesparekonto innen utløpet av 2019; ta derfor kontakt med din bankforbindelse.

 

Investeringer/salg av avskrivbare driftsmidler

I den grad du planlegger nyinvesteringer tidlig på nyåret, kan dette med fordel fremskyndes til før årsskiftet og således oppnå fullt avskrivningsfradrag ett år før. Omvendt gjelder for planlagt salg av driftsmidler; disse bør gjøres like etter årsskiftet.

 

Tap på utestående fordringer

Har ditt firma utestående kundefordringer som i realiteten anses tapt, er det hensiktsmessig å kostnadsføre tapet i 2019 fremfor å vente. Selve tapet kommer til fradrag ett år før, samtidig som dette danner grunnlaget for en høyere tapsavsetning med skattemessig fradragseffekt.

 

Ukurans varelager

Har din virksomhet varer på lager som i realiteten er verdiløs bør denne ukuransen realiseres før årsskiftet ved at varene kasseres. Ukuransfradraget innrømmes ikke med skattemessig effekt så lenge varene ligger på lager 31/12.

 

Utlegg/reiseregninger fra ansatte

Erfaringsmessig opplever vi ofte at reiseregninger og utlegg fra ansatte blir utferdiget og levert arbeidsgiver i seneste laget. Det er viktig at disse mottas slik at fradraget kommer på riktig år.

 

Fordeling mellom lønn og utbytte

Mange av dere er både ansatt og eneaksjonær i eget AS. Endret fordeling mellom lønn og utbytte vil gi utslag i den samlede beskatning. Hvis lønnen skal fastsettes “strategisk fornuftig” er ofte 7,1 * grunnbeløpet i folketrygden fornuftig, da dette representerer hva som gir full opptjening av pensjonspoeng samtidig som rammen for sykepengerefusjon fra NAV er ivaretatt. Uttak utover dette taler i retning av utbytte fremfor lønn når det kommer til skatt. Ta kontakt med Tandem for en nærmere vurdering av dette.

 

Utbytteutdeling

Utdeling av utbytte fordrer at det foreligger gyldige vedtak om utdeling til aksjonærer fra generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. I mangel av dette kan gjeldende beskatningsregler settes til side til fordel for en høyere beskatning. Ta gjerne kontakt med Tandem for å påse at formalia er i orden.

 

Aksjonærlån og skatt på personlige aksjonærer

Fra 7/10-2015 ble det innført utbytteskatt på nye lån fra selskap til aksjonær (inkl. aksjonærens nærstående). Merk også at det samme gjelder der AS-et stiller garanti til fordel for aksjonær. Unntak fra skatteplikten er blant annet lån på mindre enn kr. 100.000, som gjøres opp innen 60 dager eller lån til aksjonær som direkte/indirekte eier under 5% av aksjene.

 

Det presiseres at disposisjoner bør være velfundert utover det å kun redusere eller utsette skatt/avgift. Vesentlighet og en kost-nytte-vurdering må her som ellers være retningsgivende. Skulle det foreligge spørsmål eller uklarheter ber vi dere vennligst kontakte undertegnede.

 

New call-to-action

Kategori: Økonomisk rådgivning